Yaguara


Přejdi na obsah

principy


Základní Principy
YaguaraBalance chápe existenci člověka v kontextu vesmírných zákonitostí a pozemských pravidel života. Základní energie vesmíru jsou Světlo a Láska. Světlo je tvořivá síla, vytváří formu a řád. Láska dává tvoření smysl, usměrňuje ho, vdechuje mu život. Základním životním principem je rovnováha. Rezonance individuální osobnosti člověka s vesmírnými zákony navozuje harmonii, která přináší radostný, šťastný, kvalitní život. Smyslem života je život sám a je zároveň nejvyšší hodnotou.
Existence života je možná pouze v mezích definovaných předpokladů. Souhrnem vyhovujících podmínek je rovnovážný stav, který nastává při souladu vnitřního a vnějšího prostředí a který prožíváme jako smysluplný řád, spokojenost, motivovanost, zdraví. Nerovnováha způsobuje překážky v proudění životní energie a vede k onemocnění. Základní tendencí každého bioorganismu je zachování života. Primárním projevem života je pohyb, kterým reagujeme na okolní svět. Tato změna klidového stavu je prověrkou stability systému a snahou je, co nejdříve se do rovnovážného stavu vrátit. Udržování dynamické rovnováhy zajišťuje u zdravého systému harmonizační mechanismus automaticky prostřednictvím vzájemně propojených zpětnovazebních regulací.
Každý člověk potřebuje ke zcela spokojenému životu zajištění fyziologických potřeb, bezpečí, lásku a sounáležitost, pochvalu, seberealizaci. Seberealizace je touha najít, rozvíjet a využívat svůj specifický potenciál, své schopnosti a talenty, touha uskutečňovat svá přání a žit v souladu se svými potřebami a hodnotami. Dává hlubší smysl našemu životu a vede k jeho naplnění. Pro plné využití potenciálu je třeba odstranit vše, co ho blokuje a limituje, a posílit to, co ho podporuje a osvobozuje.
YaguaraBalance je holistický koncept, jehož principem je, že nic neexistuje odděleně, jedno v druhém se nalézá a zrcadlí, vše funguje v souvislostech a ve stálé tendenci se k integritě navracet. Díky tomu je informace o celku přítomná v každé jeho části, tudíž práce na jakékoliv úrovni je podporou změn v celém organismu. Biologické reakce těla jsou odpovědí na impulzy jak z roviny psychické, tak sociální i spirituální. Za zdrojovou lidskou přirozenost považuje tento koncept dokonalost a vědomí sebe sama. Na mentální úrovni se to projevuje jako celistvost, světlo, láska, na úrovni emocí jako hluboký vnitřní klid, blaženost, radost a na fyzické úrovni moudrostí těla, spontánním pohybem, intuitivní reakcí.
Jako dokonalé bytosti máme mnoho schopností a nástrojů, které pro udržení a naplnění života potřebujeme. Jsme obdařeni kreativitou a touhou po prozkoumávání hmotného i nehmotného světa. Máme dar svobodné vůle. Tvoříme své osudy, jsme autorem scénáře, režisérem i hercem. Cílem je, stát se nezávislým, kvalifikovaným tvůrcem svého života. Jen my sami máme na svůj život copyright - jsme jediní, kdo má právo a možnost ho měnit. Bez ohledu na okolnosti - výsledná volba je vždy naše rozhodnutí. A naše zodpovědnost.
Existence duálního prostoru, času, harmonie a svobodné vůle umožňuje poznání prostřednictvím oddělenosti, souvztažnosti, protikladů a rezonance. Tento rámec vytváří příležitost ke změně, k vývoji - získávání zkušeností prostřednictvím zpětné vazby a možnost uvědomovat si podněty a reagovat na ně.

Prostor pro poznání
Subjektivní informace z okolí v nás formují obraz o sobě a o světě, který se od objektivní skutečnosti liší. Pokud v tento obraz uvěříme, vytvoří se paralelní Osobnost, která překryje vědomí o tom. kdo skutečně jsme. Následně tyto přejaté nepravdy žijeme a sami sobě se vzdalujeme. Systém oddělení od pravé podstaty je příležitostí pro uskutečňování poznání a učení se. Tato paralelní pseudorealita umožňuje prožívat nejrůznější role a příběhy, zakoušet mnohá překvapení, prozkoumávat svoji kapacitu i omezení. A jelikož správnou míru poznáme, až když ji překročíme, je zároveň příležitostí k hromadění nepochopení, dezorientace a zdrojem ublížení a bolesti. Ale jako první barva na plátně je navždy jeho součástí a zjistitelnou substancí pod nánosem dalších tahů štětce, tak pod jakýmkoliv trápením či nemocí, při jakémkoliv bloudění je naše původní dokonalé nastavení dohledatelné a obnovitelné.
Přiměřené působení okolí dokážeme průběžně absorbovat. Co je "příliš", co nemáme kapacitu, prostor nebo čas prožít, dostatečně projevit emoce a integrovat, ukládáme jako nestravitelné na později. Ze strachu před opakovaým ublížením vytváříme obranné postoje, programy a strategie. Tyto záznamy nepřijatých životních události zatěžují organismus. Limitují náš potenciál, způsobují zpomalení až stagnaci životní energie, narušují spontaneitu, blokují regulační mechanismy, oslabují imunitní systém a dávají o sobě vědět v podobě neadekvátních emočních a fyzických reakcí a sociálního nepohodlí. Neřešené se po určité době projevují jako psychická disharmonie, únava a nakonec jako fyzická nemoc.
YaguaraBalance mapuje původ akutních i chronických potíží a iniciuje uzdravování ve všech souvislostech. Orientuje se na nalezení příčiny, na pochopení podstaty a důvodu její existence a na uvolnění z těla i psychiky. Odstranění nevyhovujících programů chování, emoční a fyzické toxicity a disfunkčních vazeb otevírá zablokované propojení s původní esencí dokonalého zdraví, hlubokého vnitřního klidu a smysluplného řádu.

Metoda RegresRelease
Terapeutickou metodou konceptu YaguaraBalance je RegresRelease. Regres je návrat, zpětný chod a Release uvolnění, osvobození. Znamená revizi minulosti, náhled do kroniky svého života a úklid vlastních stop. Je podstatou každé Yaguara techniky: verbální, dotykové i pohybové. Všechny směřují k bezpodmínečné lásce a ke svobodě, k sebeuvědomění a sebepřijetí, uchopení svého potenciálu, k porozumění účasti ostatních lidí ve svém životě a vytváření harmonických vztahů, k radostné otevřenosti životu - k uzdravení. Člověčí biopotenciál je unikátní dar a naplněním jeho smyslu a nejlepším poděkováním je s důvěrou jej prozkoumávat a s vděčností si jej užívat. Orientace na minulost reflektuje pochopení, že vše má kdesi své kořeny a že v každé bytosti je zakódovaná touha po domově a po spojení se svým počátkem, se Zdrojem. K propojení s kořeny je třeba ozřejmit souvislosti aktuálně prožívaných potíží, zorientovat se, rozhodnout co ve své historii ponechat a co opustit. Nevyhovující záznamy pak postupně zpracovávat. RegresRelease vytváří podmínky pro jejich otevření a k porozumění jejich poselství pro náš život. Přepsání záznamu a opětovné uložení má formu pochopené prožité zkušenosti, kterou organismus plně integruje a která je obohacující a nikoliv zátěžová. Tím se odstraní překážky pro uzdravování těla i psychiky, pro plné prožívání přítomnosti a vědomí sebe sama - Já jsem.
RegresRelease není jednorázová záležitost, je to proces, během něhož se deaktivují nežádoucí programy a uvolňují se blokády. Rychlost reorganizace osobnosti závisí zejména na absorpční kapacitě organismu a velikosti zátěže. Jednotlivé posuny je třeba začlenit do systému a vědomě přepisovat původní vzorce opakovaným používáním v konkrétních situacích, dokud se nestanou novou přirozeností.
Metoda RegresRelease je Fénixovým povstáním z popela. Je návodem na vzkříšení nového vědomého Já na bází rozpadlého starého nevědomí. Etapa pseudoreality, duálního učení se a poznávání zasazuje nelaskavé rány, způsobuje destruktivní otisky. A nás zanechává ve stavu, kdy víme, že takhle ne, chtěli bychom jinak, ale nevíme jak a není čím. Stopa každého z nás je jiná, stejně jako naše životní osudy, proto i cesty návratu jsou individuální. RegresRelease je vodítkem, jak projasnit tmu světlem. Pracuje jako spirituální koučink, je průvodcem. Nepředkládá hotová řešení, ale pomáhá vytvářet vlastní konfigurace. Je přímou cestou k podstatě, k principům, k sobě. Nezaměřuje se na patologické symptomy, jejich analýzu a opravování. Nezkoumá, jak zachránit jeden schnoucí trs trávy, nýbrž hledá žábu na prameni. Po osvobození pramene a zajištění jeho průchodnosti se vše začne samo zelenat. Tato metoda je bezpečná, vede nás známými místy a odkazuje na osobní prožitou zkušenost, porovnání a vyhodnocení. Je odlehčením, vede od složitého k jednoduššímu. Každý sám klade otázky, sám si nachází vlastní odpovědi a podle svého definuje novou originální autentickou realitu.
Na další cestu se vydáváme vědomě, se vším, co nám prapůvodně bylo svěřeno, a obohaceni o nabyté zkušenosti. Máme příležitost rozvíjet nové dovednosti, prožívat stávající reálie novým překvapivým způsobem, případně svůj život zcela transformovat. Zpracování zátěže minulosti a porozumění souvislostem a principům umožňuje velmi odlišné kráčení životem, vytváření velice odlišných stop.
RegresRelease metoda využívá různé psychoterapeutické a somatopsychoterapeutické techniky v intuitivních dávkách a kombinacích podle individuální konstelace každé terapie. Spolupracuje s nejstaršími ozdravnými systémy a filosofiemi, informacemi, energiemi, krystaly. Záměrem je vytvořit při každém setkání optimální podmínky pro maximální změnu kýženým směrem.

www.yaguara.cz


Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku